Hanwordka

22 teksty – auto­rem jest Han­wor­dka.

Chcę dziś upaść bar­dzo nis­ko, by wreszcie móc poczuć grunt pod nogami. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 stycznia 2016, 23:08

Niektórzy są od­ważni, bo pos­ta­nawiają um­rzeć, niektórzy, bo pos­ta­nawiają żyć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 stycznia 2015, 01:45

Nig­dy nie od­da­waj się w całości dru­giej oso­bie. Ludzie od­chodzą, a Ty znik­niesz wte­dy ra­zem z nimi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 kwietnia 2014, 23:33

Nig­dy nie czułam się bar­dziej sa­mot­na niż te­raz, kiedy uświado­miłam so­bie, że to będzie trwać dłużej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 października 2012, 21:25

Wiem, że le­piej jest zacho­wywać się jak doj­rza­li ludzie, myśleć przyszłościowo i rac­jo­nal­nie, ale cza­sami mam ochotę, żebyś miotał się w bez­radności i krzyczał jak bar­dzo chcesz zat­rzy­mać mnie przy so­bie, aniżeli przyj­mo­wał to z ta­kim spokojem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 października 2012, 15:16

Czy to jest przyjaźń, czy to jest kocha... nie?

-To nie tak jak myślisz… - spoj­rzał błagal­nie w jej oczy, ner­wo­wo ba­wiąc się swoimi rękami.
- To jak? –spuściła wzrok, nie chciała zo­baczyć je­go błagań, zaw­sze miała miękkie serce.
- Ja tyl­ko… ja [...] — czytaj całość

opowiadanie • 29 lutego 2012, 00:45

Uzależnienia

Jest tak wiele po­wodów, żeby się uza­leżnić. To­warzyszą nam na co dzień, nie opuszczając na krok. A uza­leżnień nie ob­chodzi to, czy jes­teśmy w pra­cy, w do­mu, w szko­le, na wy­jeździe, we [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 14 lutego 2012, 18:06

Czu­jemy się wyjątko­wi do cza­su, kiedy nie zos­ta­niemy zastąpieni. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 lutego 2012, 14:02

Chciałabym spróbo­wać szczęścia bez ciebie, ale mo­je ra­ny są za świeże. Tkwię po­między przeszłością, a przyszłością i nie wiem ile to potrwa. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 lipca 2011, 11:54

Ludzie dziś, a ludzie jut­ro to zu­pełnie różne osoby. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 czerwca 2011, 22:52

Hanwordka

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hanwordka

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 stycznia 2016, 23:11PrestonX sko­men­to­wał tek­st Chcę dziś upaść bar­dzo [...]

18 stycznia 2016, 23:08Hanwordka do­dał no­wy tek­st Chcę dziś upaść bar­dzo [...]

23 stycznia 2015, 02:13Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Niektórzy są od­ważni, bo [...]

23 stycznia 2015, 01:45Hanwordka do­dał no­wy tek­st Niektórzy są od­ważni, bo [...]